دوره فراگیری ماشین

تمام درس های فراگیری ماشین

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

Machine Learning

همه سطح‌ها

مدت آموزش: 15 ساعت سطح: پایه تعامل مستقیم با معلم …