دوره توسعه شغلی

تمام درس های توسعه شغلی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

مسیر موفقیت شغلی

6 ساعت
همه سطح‌ها

در این دوره ابتدا شما در دریای ناآگاهی تان غرق …

خلاقیت

همه سطح‌ها

خلاقیت توانایی تفکر به یک مسئله به روشی جدید و …